תנאי שימוש באתר 'rishum.app' - רישומון

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "רישומון" שבכתובות rishum.app, rishumon.co.il וכן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר זה  (להלן "האתר") המופעל על ידי חברת פולסטאק מערכות בע"מ ח.פ. 516597069 (להלן: "המפעיל").

האתר כולל מידע כללי על המפעיל, מידע לגבי גוף, מוסד או בית הספר אליו את/ה מעוניין/ת להירשם או לבצע פעולות בקשר אליו (להלן: "בית הספר") וכן פלטפורמה המאפשרת לבצע רישום לבית הספר, פלטפורמה לקביעת מועד ראיונות לבית הספר, פלטפורמה לבקשת שיבוץ עם חברים בכיתה, פלטפורמה לאישורי יציאה דיגיטליים מבית הספר, פלטפורמה להעלאת מסמכים ונספחים לתהליך רישום ושירותים מותאמים נוספים לבחירת בית הספר, וכן מערכת לקבלת עדכונים והתראות בדבר פניות לטיפול (להלן: "השירותים").

חשוב – יש לקרוא את תנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי שימוש") בעיון לפני השימוש באתר.

המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר (בגרסתו העדכנית ביותר בכל זמן נתון).

אם וויתור כזה אפשרי על פי הדין הרלוונטי החל, את/ה מוותר/ת בזאת על כל זכות או דרישה על פי כל דין או על פי תקנות של כל תחום שיפוט שהוא, אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים.

הנך מצהיר/ה בעצם ביצוע כל פעולה באתר כי קראת את תנאי השימוש בסמוך לפני ביצועה, וכי הנך מסכים/ה לכל הוראותיו ותנאיו, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף/ה לתנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעיל ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות והתנאים של האתר.

שים לב כי את/ה נוטל/ת על עצמך את מלוא האחריות לכך שבחרת באתר על מנת להשיג את התוצאות שאליהן כיוונת, לשימוש באתר, ולתוצאות שיניב האתר והשירותים.

אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, נא הימנע/י מלגשת או לעשות שימוש באתר. הנך מאשר/ת כי אם תשתמש/י באתר, הרי כל שימוש כזה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנו והסכמת להיות כפוף לתנאיו.

 1. תנאים כלליים
  1. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר (להלן: "המשתמש", "הנך" או "את/ה").
  2. השימוש באתר מותר לבגירים בלבד. את/ה מאשר/ת בזאת כי מלאו לך לפחות 18 שנים והנך כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. בהתאם לכך, אם אינך מעל גיל 18, את/ה מצהיר/ה ומאשר/ת שהוריך ו/או האפוטרופוס החוקי שלך יודעים על השימוש שאת/ה עושה באתר והם מאשרים אותו.  אם את/ה (או הוריך ו/או האפוטרופוס שלך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא. פעולות כגון "הסכמה של הורה למוסד לברר ולבקש המלצות מחנך/יועץ" נכללות תחת סעיף זה.
  3. יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
  4. בכדי לעשות שימוש באתר, כתלמיד הנרשם או הורה/אפוטרופוס/בעל סמכות אחרת, ייתכן ויהיה עליך לאמת את כתובת המייל שלך על מנת להתקדם בתהליך הרישום. אימות זה יקנה לך גישה לבצע פעולות שונות באתר ולקבל את השירותים. הנך אחראי/ת על הפעילות שנעשית בחשבון שלך ועליך לשמור את שם המשתמש והסיסמא או מזהה גישה/קישור ייחודי לאימות וכניסה לחשבון במקום בטוח. עליך להודיע למפעיל מיידית על כל פרצת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבונך. אם ברצונך למחוק את חשבונך, אנא שלח/י את בקשתך אל unsubscribe@rishum.app.
  5. נכון למועד זה, בינך לבין המפעיל, בכפוף לתשלום המוסד שלך את התשלומים הרלוונטיים שנקבעו בינו לבין המפעיל, השימוש שלך באתר ניתן בחינם.
 2. הסכמה לתנאי השימוש באתר
  1. המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד/י באחד או יותר מתנאי השימוש. המפעיל רשאי לחסום את גישתך לאתר ולשרותיו (ע"י זיהוי IP, או דפוס זיהוי אחר), במקרה של הפרה של תנאי השימוש ו/או ביצוע מעשה הרסני, בין במזיד ובין בשוגג, ו/או ביצוע כל אחד מן המקרים המפורטים תחת סעיף 2.2 להלן.
  2. המפעיל מעוניין להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב/ת כי לא תעשה/י אחד או יותר מהדברים הבאים:
   1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של המפעיל ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
   2. העלאה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
   3. העלאה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש המפעיל לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. ניתן לקבל אישור פרטני להתממשקות ל-API ופעולות מסויימות של האתר באופן חיצוני, באישור בכתב בלבד מהמפעיל.
   4. הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
   5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע ומאגר המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
   6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה, של המפעיל ו/או של צד שלישי כלשהו.
   7. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
  3. הנך רשאי/ת ליצור קישור לאתר כל עוד לא נמסר לך אחרת, כל עוד הקישור לא מציג את המפעיל באור שלילי, מוטה או פוגעני בכל צורה. המפעיל לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא/ת באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב/ת לשפות את המפעיל בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
  4. המפעיל שומר לעצמו את הזכות להשתמש ולגלות את המידע שנאסף עליך בקשר עם שימושך באתר, אם לדעת המפעיל ישנה עילה סבירה בגין אחד המקרים הבאים, על מנת: (א) לעמוד בכל חוק, רגולציה, הליך משפטי ו/או בקשה ממשלתית; (ב) לאכוף תנאי שימוש אלו, לרבות במקרים של חקירה על הפרה פוטנציאלית שלהם; (ג) לגלות ו/או למנוע מקרי הונאה, אבטחה ותקריות טכניות; (ד) להגיב לשאילתות של משתמשי האתר בנושאי תמיכה; או (ה) להגן על הזכויות, הרכוש והבטחון של המפעיל, משתמשי האתר והציבור.
 3. תמיכה טכנית

המפעיל אינו מתחייב לתת ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. יחד עם זאת, הנך יכול לפנות בכל עת למוסד אליו מתבצעת ההרשמה, שפרטיו יופיעו תחת "צור קשר" בהתאם לעמוד המתאים. תמיכה טכנית פרטנית תינתן בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.

 1. מדיניות פרטיות

המפעיל משתמש בכל מידע אישי שנאסף או מתקבל במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים, בהתאם למדיניות הפרטיות הזמינה בכתובת https://rishum.app/privacy (להלן: "מדיניות הפרטיות"). בשימושך באתר, את/ה מסכים/ה לכך שנשתמש במידע האישי שנאסף או מתקבל במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים, בהתאם למדיניות הפרטיות. 

 1. שיפוי 

הנך מתחייב לשפות את המפעיל, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח,  תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל הפרה של תנאי מתנאי השימוש.

 1. קניין רוחני
  1. כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה עיצוב האתר, תוכן האתר וארגון וסידור המידע שבו) וכן המידע הנאסף במאגר המידע של המפעיל, הינם רכושו הבלעדי של המפעיל ו/או צד שלישי הפועל מטעמו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי המפעיל כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של המפעיל או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של המפעיל.
  2. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתו של המפעיל מראש ובכתב.
  3. המפעיל שומר לעצמו הזכות, בכל זמן נתון ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע שינויים באתר ובתוכן האתר, ללא כל הודעה מוקדמת, וכל שימוש שלך באתר הוא באחריותך הבלעדית.
 2. שימוש בקישורים (links) ובהפניות

באתר זה ייתכן ותמצא/י קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרות (להלן: "צדדים שלישיים"), אשר אינם מתפרסמים בהכרח על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו והמפעיל איננו שולט או מפקח עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר המפעיל, אינה מעידה על הסכמת המפעיל לתוכנם ואינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או החברה הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. המפעיל אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. המפעיל אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

המפעיל רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולמפעיל לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.

בהתאם לאמור לעיל, המפעיל אינו אחראי ולא יחוייב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע"י צדדים שלישיים.

 1. היעדר מצגים

השימוש שלך באתר ובתכנים הכלולים בו והסתמכותך עליהם, הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר ובתכנים בו הינו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו בגין תכונות האתר והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (בין אם הפסקה זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת.

המפעיל אינו מתחייב שהשימוש באתר יהיה בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והמפעיל לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

המפעיל אינו מתחייב כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.

 1. הגבלת אחריות

המפעיל לא יישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור או הנובע מהשירותים באתר, שימושך באתר, התכנים באתר, הסתמכותך עליהם או להעדר אפשרות להשתמש באתר, כולל, בין היתר, עוגמת נפש, פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, ו/או השתתפות תלמיד בפעילות בית הספר, או כל נזק או אבדן אחר, אפילו אם המפעיל קיבל הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא יישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של המפעיל (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר, ולרבות בקבלת או אי קבלת השירותים, לא תהיה גבוהה מהסכומים הכוללים שקיבל בפועל המפעיל בגין שימוש שעשה המשתמש באתר (אם בכלל) במהלך התקופה של 3 החודשים שקדמו לתאריך שבו הוגשה התביעה, ואם סכום כזה לא נגבה, החבות המצרפית המקסימלית של המפעיל לאותו עניין לכל משתמש לא תעלה על סך של 1 ₪ לכל תביעה.

יתכן שתחומי שיפוט אחדים לא ירשו את ההגבלה או ההחרגה של פיצויים נלווים או בגין נזק עקיף, ולפיכך בנסיבות מסוימות עלולות המגבלות או ההחרגות שלעיל לא לחול.

ידוע לך כי המפעיל הסכים להתקשר אתך על בסיס הגבלת אחריות זו וכי המפעיל מסתמך על כך.

 1. שונות
  1. תנאי שימוש אלה יישארו בתוקף עד לסיומם, בין אם על ידך או על ידי המפעיל. המפעיל רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לסיים את שימושך באתר, גישתך לחשבונך ואת תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהם, באופן מיידי ומכל סיבה שהיא (לרבות הפרת תנאי שימוש אלה). המפעיל לא יהיה אחראי לך ולכל צד שלישי בגין סיום השימוש באתר או כל חלק ממנו. אם הנך מתנגד/ת לשימוש באתר או לכל תנאי מתנאי שימוש אלה (לרבות עדכונים שלהם), הסעד היחיד והבלעדי הקיים עבורך הוא להפסיק מיידית את השימוש באתר. לאחר סיום תנאי שימוש אלו, הסעיפים הבאים ימשיכו לחול ללא מגבלה: 2.4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-10.
  2. תנאי שימוש אלה וכל הזכויות והרשיונות שהם מקנים, אינם ניתנים להעברה, המחאה ו/או הענקה על ידך, אך כן ניתנים להעברה, המחאה ו/או הענקה על ידי המפעיל, ללא כל מגבלה ו/או הודעה מוקדמת.
  3. הנך מצהיר/ה כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בינך ו/או כל מי מטעמך לבין המפעיל. בשום מקרה אין עליך להציג מצג ו/או לקבל התחייבות בשם המפעיל.
  4. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש אלה, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל יתר תנאי שימוש אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. את/ה מסכים/ה כי יש ליתן לתנאי שימוש אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם במלואם או כל חלק מהם.
  5. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה, תנאי שימוש אלו יגברו.
  6. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

עודכן לאחרונה: יוני, 2022מאחלים שימוש פורה ויעיל!

rishum.appמופעל באמצעות הרישומון | תנאי שימוש | כל הזכויות שמורות © 2024 | הצהרת נגישות