מנהיגים - מדיניות הפרטיות


עמותת "מנהיגים – ארגון מנהלי בתי הספר" ("העמותה"), מכבדת את פרטיות לקוחותיה ואת המשתמשים באתר אותו היא מפעילה. מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר בקווים כלליים את האופן בו פועלת העמותה בקשר עם מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנאסף אודותיך באתר הרישום של העמותה, כפי שמופיע בקישור שלהלן: https://manhigim100.org.il/ ("האתר").

 

העמותה רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים. עדכונים או שינויים במדיניות זו ייכנסו לתוקפם באופן מידי והודעה לגביהם תשלח בדואר אלקטרוני או שתוצב הודעה מתאימה באתר.

       1.           כללי

1.1.            האתר עשוי לאפשר לך להירשם לעמותה או למסור פרטים ליצירת קשר. על מנת להירשם לעמותה או להשתמש באתר, ייתכן ותידרש לספק לעמותה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו יכול שיסופקו על ידך לעמותה באמצעות האתר או באופן ישיר לנציגי העמותה באמצעות מילוי טפסי הרשמה ייעודיים. פרטים אלו עשויים לכלול, בין היתר:

1.1.1.                    שמך המלא;

1.1.2.                    מספר תעודת הזהות שלך;

1.1.3.                    תאריך לידה שלך;

1.1.4.                    כתובת המגורים שלך;

1.1.5.                    מספר הטלפון הנייד שלך;

1.1.6.                    כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך;

1.1.7.                    שם בית הספר אותו את/ה מנהל/ת, כתובתו וסמל המוסד שלו;

1.1.8.                    המגזר אליו משתייך אותו בית הספר;

1.1.9.                    פרטי אמצעי תשלום לצורך תשלום דמי חבר;

1.1.10.                כל מידע אחר אשר תבחר למסור לעמותה באמצעות האתר.

 (הפרטים המפורטים לעיל, יחדיו: "המידע").

1.2.            המידע אשר יסופק לעמותה, יכול ויאומת כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות העמותה, או על ידי מידע דומה שסופק לעמותה, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר לעמותה כדין.

1.3.            יש להדגיש כי העמותה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.

1.4.            מדיניות הפרטיות חלה גם על מידע אישי המזהה שנמסר על ידיך וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

1.2.            ככלל, אין עליך חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אך ידוע לך שככל שתבחר שלא למסור מידע ייתכן ולא יינתן יהיה לאפשר לך להשתמש באתר או להירשם לעמותה שכן הרשמה לעמותה עשויה להיות מותנית בהעברת מידע אישי אודותיך ובדיקתו על ידי העמותה בטרם השלמת ההרשמה. הנך מסכים בזאת לשמירת המידע במאגרי המידע של העמותה או מי מטעמה, ולשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאת ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותך בכל סעד או פיצוי.

1.3.            העמותה עשויה להשתמש במידע שנמסר לה לצרכים שיווקיים ולצורך העברת דיוורים, לרבות לשם שליחת חומר שיווקי או פרסומי אליך בכל אמצעי התקשורת המותרים על פי חוק, ולרבות הדואר, הדואר האלקטרוני או הודעות SMS, זאת, בין היתר, לפי פילוח נתונים או לפי העדפות שלך ושל משתמשים אחרים שמסרו מידע באתר, בהתאם להוראות כל דין.

1.4.            המידע שנאסף אודותיך עשוי להיאסף באמצעות מערכת מידע המופעלת על ידי צד שלישי – מערכת "רישומון", המופעלת על ידי פולסטאק מערכות בע"מ. על כן, ככל שאתה מוסר את המידע שלך באמצעות מערכת זו, יחולו עליך גם הוראות מדיניות הפרטיות של מערכת "רישומון", בהם ניתן לצפות בקישור הבא: https://rishum.app/privacy, ככל שאלו רלוונטיים למטרה לשמה מסרת את המידע לעמותה.

       2.           מטרות איסוף המידע

מסירת הפרטים מהווה הסכמה מצדך לכך שפרטיך וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה שהגיע או יגיע לידי עמותה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של העמותה או מי מטעמה, ככל שזה נדרש על פי דין, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

2.1.            לצורך הרשמתך לעמותה וניהול החברות שלך בעמותה;

2.2.            לצורך מתן שירותים עבורך ויצירת קשר עמך;

2.3.            למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ושמירת קשר עמך, לרבות בדרך של דיוור ישיר, בכל אמצעי תקשורת שתמצא העמותה לנכון;

2.4.            לצרכי ניתוח סטטיסטי אנונימי של המידע ומסירתו לצדדים שלישיים.

       3.           גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

3.1.            העמותה לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך, אלא בהתאם להוראות סעיף ‏3.2 להלן.

3.2.            העמותה תהיה רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

3.2.1.                    חשיפת המידע או חלקו לצדדים שלישיים המספקים שירותים לעמותה הקשורים באיסוף או ניהול המידע, ככל שהדבר נדרש נדרשת לשם ניהול המידע ומימוש מטרות איסוף המידע כאמור בסעיף ‏2 לעיל.

3.2.2.                    העמותה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי חוק או בהליכים משפטיים.

3.2.3.                    אם תארגן העמותה את פעילותה במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות. במקרה כאמור, העמותה תוודא כי הצד השלישי אליו מוזגה העמותה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

3.3.            למשתמשים לא תהיה טענה או דרישה כלפי העמותה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.

       4.           מידע סטטיסטי

4.1.            פרט למידע שיועבר על ידך, נבקש להבהיר כי בזמן השימוש שלך בשירותי האתר נאסף אודותיך מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, כגון שירותים בהם התעניינת, העמודים בהם צפית ועוד.

4.2.            כל המידע שנקלט ממכשירך מתועד על ידי העמותה באופן אוטומטי בשרתיה, וזאת לרבות כתובת ה- IP שלך וכן תיעוד של כל הדפים בהם גלשת. בהסכמתך למדיניות הפרטיות כמפורט במסמך זה, אתה מסכים לביצוע התיעוד כאמור.

       5.           מאגר מידע

5.1.            הנתונים שנאספו אודותיך יישמרו במאגר המידע של העמותה ("מאגר המידע") ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, והתקנות שהותקנו מכוחו.

5.2.            כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל העמותה בכתובת הדוא"ל manhigim100@gmail.com.

 

מופעל באמצעות הרישומון | תנאי שימוש | כל הזכויות שמורות © 2024 | הצהרת נגישות